Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα υποψηφιότητας

Στα Mobility Awards 2021, μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων (χρηματοδοτικής ή λειτουργικής – βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας), επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (fleet operators), επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας οχημάτων, επιχειρήσεις που διαθέτουν σχετικές τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές για τον κλάδο (suppliers, telecoms, IoT platform providers), καθώς και startups που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία ή τεχνολογία. Οι υποψήφιες προς αξιολόγηση πρακτικές (τεχνολογίες, λύσεις) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί την τελευταία 2ετία.

Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο www.mobilityawards.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων που είναι η Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]
 • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»). Σημ.: Οι συμμετέ¬χουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας (έως 1000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στ ην συγκεκριµένη κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text).

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν με τα παραπάνω

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

7. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

9. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Διευθυντής του Εργαστήριου Κυκλοφοριακής Τεχνικής της Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των φορέων του χώρου καθώς και έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές

Τα µέλη των Επιτροπών µπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.

Από τη βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Για τις Ενότητες 1, 2 και 3

1. Δημιουργικότητα & Στρατηγική: Θα αξιολογηθούν η δημιουργικότητα, η στρατηγική και η υλοποίηση της ενέργειας, σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.

2. Αποτελεσματικότητα: Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς, αναφορικά με:

 • Την εξοικονόμηση καυσίμων
 • Την ετήσια εξοικονόμηση σε λειτουργικά έξοδα
 • Την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης / TOC
 • Την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα για την επιχείρηση
 • Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Εμπειρία χρήστη (π.χ. αποτελέσματα συστημάτων αξιολόγησης)

3. Επαναληψιμότητα: Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης από τρίτους

Για την Ενότητα 4,5,6

Θα αξιολογηθούν οι παρακάτω παράγοντες και παράμετροι :

 1. Σχεδιασμός και τρόπος υλοποίησης
 2. Μοναδικότητα πρακτικής
 3. Επιπτώσεις στη λειτουργικότητα
 4. Συνεισφορά στην αξία για τον πελάτη
 5. Καινοτομία για τον κλάδο

Για την Ενότητα 7

Θα αξιολογηθούν οι παρακάτω παράγοντες και παράμετροι :

 1. Τεχνολογία: καινοτόμα υλικά και συστήματα, μηχανική
 2. Αποτελεσματικότητα: αποδοτικότητα καυσίμου, κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές
 3. Ασφάλεια: Παθητική και ενεργητική
 4. Αξία: Σχέση ποιότητας τιμής, εξοπλισμός, άνεση και ικανότητα
 5. Οικονομικά στοιχεία πωλήσεων

Κόστος υποψηφιότητας

 • Κόστος υποψηφιότητας: 350 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 3 έως 8 υποψηφιότητες: 230 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 9 έως 20 υποψηφιότητες: 200 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 21 και άνω: 180 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Σημ.: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγoί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant